Privacy statement voor gebruikers van het platform

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers die een bestelling plaatsen via het platform van MyDailyFood, waarbij MyDailyFood eigendom is van en beheerd wordt door Lumars Invest BV (hierna vernoemd als MyDailyFood). MyDailyFood is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en vindt jouw privacy belangrijk. MyDailyFood houdt zich daarom met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR).

MyDailyFood stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat jouw privégegevens tijdens het gebruik van onze diensten zijn beschermd. Daarvoor hanteren we een beleid waarin wordt bepaald hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd. Op onze websites vindt je altijd de meest recente versie van ons Privacybeleid.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij wanneer en waarom?

Registreren en bestellen via de site

MyDailyFood verwerkt persoonsgegevens van jouw omdat je gebruik maakt van onze diensten. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de volgende doelen:

Wij verwerken gegevens die je zelf aan ons verstrekt door ze in te vullen bij het registreren van jouw profiel en vervolgens bij het plaatsen van jouw bestellingen. Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van jouw bestelling, het registreren en bevestigen van jouw bestelling, contactopname bij problemen, betaling en een eventuele terugbetaling in uitzonderlijke gevallen. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van de GDPR. Het verwerken van deze gegevens is strikt noodzakelijk voor de goede werking van de geboden service. Het gaat om de volgende gegevens:

• Voor- en achternaam

• Telefoonnummer

• Emailadres

• Bestelling

• Adresgegevens geconnecteerde entiteit (bijvoorbeeld bedrijven en scholen); dit is het leveringsadres voor jouw bestellingen

• Betaalgegevens

• Opmerkingen en voorkeuren (indien van toepassing)

Dezelfde gegevens zullen worden verwerkt indien je rechtstreeks met MyDailyFood contact opneemt, bijvoorbeeld om een vraag te stellen of een klacht in te dienen. Ook voor het verwerken van deze correspondentie en / of klacht, alsook voor de beantwoording hiervan, is de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk in de zin van de GDPR.

Marketing

Naast bovengenoemde persoonsgegevensverwerkingen, zullen wij jouw persoonsgegevens eveneens verwerken met het oog op gepersonaliseerde marketingactiviteiten. Hieronder wordt begrepen dat de informatie zal worden aangewend teneinde je doelgerichte nieuwsberichten te kunnen versturen, alsook je op de hoogte te houden (via e-mail en post) van reclameacties, promoties, kortingen, loyaliteitsprogramma’s, nieuwe leveranciers, enz…, desgevallend uitgaande van derden. Dit kan in verschillende vormen zoals bijvoorbeeld e-mail of als pushbericht. Voor de marketingactiviteiten beroept MyDailyFood zich op het gerechtvaardigd belang dat aanwezig is nu er sprake is van een relevante en passende verhouding tussen jou en MyDailyFood, nu de verwerking gebeurt ten aanzien van personen die gebruik maken van MyDailyFood.

De rechtsgrond voor deze verwerking is dat je hiervoor toestemming hebt gegeven bij het plaatsen van je bestelling in de zin van de GDPR. Mocht je de voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van deze berichten willen aanpassen dan kan je gemakkelijk hierop uitschrijven via jouw eigen profielpagina op het platform of via de link in het betreffende bericht. De verzamelde gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derde ondernemers teneinde jou deze gerichte informatie te bezorgen. Door het registreren op de site alsook door het plaatsen van jouw bestelling middels het platform van MyDailyFood, geef je jouw toestemming voor het verwerken van jouw gegevens zoals hier omschreven.

Klantendienst

Als je contact opneemt met onze klantenservice, zullen wij de door jou verstrekte gegevens gebruiken voor het beantwoorden van jouw vraag of het oplossen van jouw klacht. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van de GDPR. Het gaat om de volgende gegevens:

• Voor- en achternaam

• Telefoonnummer

• Emailadres

• Bestelling

• Adresgegevens geconnecteerde entiteit (bijvoorbeeld bedrijven en scholen); dit is het leveringsadres voor jouw bestellingen

• Betaalgegevens

• Opmerkingen en voorkeuren (indien van toepassing)

Klantentevredenheidsonderzoeken

Om te zorgen dat onze dienstverlening goed aansluit bij jouw wensen, kunnen de gegevens die je aan de klantenservice verstrekt, gebruikt worden voor onder meer klanttevredenheidsonderzoeken en bevragingen. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om de klanttevredenheid te behartigen in de zin van de GDPR. Het gaat om de volgende gegevens:

• Voor- en achternaam

• Telefoonnummer

• Emailadres

• Bestelling

• Adresgegevens geconnecteerde entiteit (bijvoorbeeld bedrijven en scholen); dit is het leveringsadres voor jouw bestellingen

• Betaalgegevens

• Opmerkingen en voorkeuren (indien van toepassing)

Cookies

MyDailyFood verwerkt eveneens gegevens van jouw die je indirect aan MyDailyFood verstrekt. Deze informatie is ook gekend onder de benaming cookies en wordt gebruikt voor functionele, analytische en marketingdoeleinden. De gegevens uit deze zogenaamde cookies worden in geen geval gekoppeld aan jouw overige gegevens. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. Indien je meer informatie wenst over het gebruik van deze cookies, verwijzen wij naar onze cookieverklaring. Het gaat om de volgende gegevens:

• Locatie- en tijdsgegevens

• IP-adres of app-ID’s

• Internetbrowser

• Apparaattype

• Websitetaal

• Besturingssysteem

Fraudepreventie

Een deel van de hierboven genoemde gegevens zal eveneens worden gebruikt om fraude en misbruik te voorkomen. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om een gerechtvaardigd belang van MyDailyFood te behartigen (fraudepreventie) zoals bedoeld in de GDPR.

Analyse

MyDailyFood gebruikt jouw gegevens ook om aan onze rapportageverplichtingen richting adverteerders te kunnen voldoen en om de kwaliteit van onze website en ons aanbod van producten en diensten te kunnen verbeteren. Hiervoor zal mogelijk een analyse worden gemaakt van de hoger genoemde gegevens. De verwerking van de gegevens is noodzakelijk om een gerechtvaardigd belang van MyDailyFood te behartigen (analyse en rapportage) in de zin van de GDPR. Deze rapportages bevatten geen naar jou herleidbare gegevens.

Leeftijd

MyDailyFood is in geen geval gericht op personen die jonger zijn dan 16 jaar en heeft ook absoluut niet de bedoeling om gegevens van personen uit deze leeftijdscategorie te verzamelen en te verwerken. Vermits het zeer moeilijk is voor MyDailyFood om de leeftijd van websitebezoekers en haar gebruikers te controleren, raden wij ouders daarom ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien je overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons zodat wij deze gegeven kunnen verwijderen.

Bewaringstermijn van gegevens

MyDailyFood verbindt zich ertoe de van jou verzamelde persoonsgegevens niet langer te bewaren dan dat strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens in de eerste plaats werden verzameld, behoudens indien wettelijke verplichtingen vereisen dat wij deze gegevens langer behouden. MyDailyFood verwijdert de meeste gegevens na 2 jaar na het plaatsen van jouw bestelling. Deze termijn is strikt noodzakelijk voor administratieve doeleinden en opdat wij jou of leveranciers binnen een redelijke termijn na de bestelling nog zouden kunnen contacteren in verband met vragen of eventuele klachten die je uit. Gegevens die dienen voor rapportage, analyse en misbruikpreventie worden gedurende een periode van 20 jaar na het plaatsen van de bestelling bewaard. Gegevens die werden opgeslagen in een backup kunnen niet worden verwijderd. Wanneer wij echter overgaan tot het terugplaatsen van een backup zal de data op dat moment verwijderd worden.

Informatie delen met derden

MyDailyFood verkoopt geen persoonsgegevens aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, analyse- en marketingdoeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Met de volgende partijen worden jouw persoonsgegevens mogelijk gedeeld:

• Software providers

• Implementatie partners

• Klanttevredenheidsonderzoeksbureaus

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

MyDailyFood verstrekt jouw gegevens hierboven vermeld vanzelfsprekend aan de door jou geselecteerde voedingsleverancier, zodat deze leverancier jouw bestelling correct kan bezorgen. Zoals in de algemene voorwaarden bepaald ben je direct klant van deze leverancier daar door het gebruik van het MyDailyFood-platform een rechtstreekse overeenkomst tot stand komt tussen jou en de leverancier. Omwille van deze reden draagt de leverancier dan ook een eigen verantwoordelijkheid en eigen verplichtingen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Bij vragen over hoe de voedingsleverancier met jouw gegevens omgaat kan je dan ook het beste rechtstreeks met de leverancier contact opnemen.

Het dient te worden benadrukt dat MyDailyFood geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor de manier waarop jouw persoonsgegevens door eventuele derden worden behandeld. Je dient je bij bedenkingen hieromtrent steeds rechtstreeks te richten tot de derde in kwestie.

Websites van derden

Op onze website kunnen verwijzingen en links staan naar websites van derden. Lees bij het gebruik van deze websites het daarbij horende privacy statement. Deze websites zijn zorgvuldig geselecteerd door MyDailyFood, maar MyDailyFood kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop deze derden jouw persoonsgegevens behandelen.

Inzage, aanpassing en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt te allen tijde het recht om de persoonsgegevens die wij over jou verzamelen in te kijken, deze aan te passen, of indien gewenst te laten verwijderen. Je kan hiervoor steeds surfen naar jouw persoonlijke profielpagina, of zich rechtstreeks wenden tot MyDailyFood waarna wij het nodige zullen doen teneinde aan jouw verzoek gevolg te geven.

Vragen en klachten

Indien je andere vragen of klachten heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kan je deze steeds stellen en staan wij je graag te woord.

Beveiliging

MyDailyFood neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt gerichte maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien je de indruk zou hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, gelieve ons hier dan ook onverwijld van in kennis te stellen.

Autoriteit persoonsgegevens

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht bij ons in te dienen, doch je kan je eveneens wenden tot de relevante autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens, waarvoor wij graag verwijzen naar de website van de Belgische overheid daaromtrent.

(www.belgium.be/nl/justitie/privacy/bescherming_persoonsgegevens).

Contactgegevens

Adres hoofdvestiging België:

Lumars Invest BV
Kasteelstraat 7
3723 Guigoven
BTW: BE0729.812.558
Email: